Mimořádné nabídky
contactToggle Kontakt

I. Všeobecné podmínky používání webových stránek skupiny WALTER GROUP

I.1. Rozsah platnosti a rozsah služeb

(1) Předmětem těchto podmínek používání je používání webových stránek, provozovaných obchodní společností WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG a s ní propojenými koncernovými podniky (dále jen „skupina WALTER GROUP“ a „webové stránky“).

(2) Tato stránka obsahuje všeobecné podmínky používání webových stránek. Přístupem na tyto webové stránky nebo jejich používáním (dále jen „používání“) uznávají všichni uživatelé a návštěvníci (dále jen „uživatelé“) platnost těchto všeobecných podmínek používání. Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli, na základě vlastního uvážení, měnit.

(3) Alternativa pro registrované uživatele:


Kliknutím na pole „Souhlasím“ nebo „Odeslat“ souhlasí uživatel s podmínkami používání těchto webových stránek jako s podmínkami pro něj závaznými. Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo, dané ustanovení o používání podle vlastního uvážení změnit. Aby mohl uživatel služby skupiny WALTER GROUP tyto využívat i nadále, musí pozměněná ustanovení o používání opětovně odsouhlasit shora popsaným postupem, tedy kliknutím na pole „Souhlasím“ nebo „Odeslat“.

(4) Skupina WALTER GROUP na těchto webových stránkách nabízí svým zákazníkům, dopravním partnerům a uchazečům o zaměstnání informace, vztahující se k příslušnému oboru a k podniku. Jednotlivé služby (např. LOADS TODAY, zákaznický portál CONNECT) jsou přístupné jen registrovaným uživatelům.

(5) Skupina WALTER GROUP je oprávněna, provoz těchto webových stránek zcela nebo zčásti pozastavit, a libovolně měnit jejich obsah resp. na nich poskytované služby. Skupina WALTER GROUP neposkytuje žádný druh záruky za to, že webové stránky skupiny WALTER GROUP budou nepřetržitě dostupné. Na používání nebo udržování webových stránek skupiny WALTER GROUP neexistuje právní nárok.

I.2. Ochranná práva/duševní vlastnictví

(1) Kompletní obsah webových stránek (ilustrace, texty, formulace, značky, obrázky, videozáznamy, grafika) je předmětem duševního vlastnictví skupiny WALTER GROUP nebo jejích smluvních partnerů. V souvislosti s používáním webových stránek skupiny LKW WALTER nevznikají uživateli žádná licenční nebo jiná uživatelská práva, a to ve spojitosti s právy, jež jsou na webových stránkách obsažena (např. komerční ochranná práva, autorská práva a příbuzná ochranná práva atd.). Značky, vzhled, obrázky, texty, části textů a další obsah webových stránek skupiny WALTER GROUP nesmějí být bez předchozího písemného svolení skupiny WALTER GROUP pozměňovány, kopírovány, rozmnožovány, používány, doplňovány ani jiným způsobem využívány k vlastnímu užitku. Výjimku představuje rozmnožování, zužitkování nebo použití výslovně jen za účelem upotřebení nabízených materiálů.

I.3. Ručení

(1) Skupina WALTER GROUP ručí za případné škody, jež by mohly vzniknout uživateli v důsledku používání webových stránek skupiny WALTER GROUP, pouze v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání.

(2) Ručení skupiny WALTER GROUP se nevztahuje na škody nebo ztráty, jež uživatel utrpí, ať již přímé nebo nepřímé, bezprostředně vznikající nebo následné škody, a to bez ohledu na to, zda k těmto došlo na základě smluvního vztahu, práva na náhradu škody (včetně nedbalostního zavinění) nebo na základě jiné právní skutečnosti, jestliže je lze přiřadit k některé z následujících kategorií::

(i) Ušlý zisk a následné škody
(ii) Nahodilé neočekávané ztráty a ušlý zisk
(iii) Ušlé obchodní možnosti
(iv) Ztráta dobré pověsti (goodwill) a ztráta dat

(3) Skupina WALTER GROUP věnovala přiměřené úsilí tomu, aby zabezpečila správnost a úplnost informací, zpřístupněných na webových stránkách skupiny WALTER GROUP, a to v době jejich zpřístupnění. Skupina WALTER GROUP nedává žádný příslib a nepřejímá žádnou záruku za informace dostupné na těchto webových stránkách, jako je např. stahování souborů, za služby nabízené třetími poskytovateli služeb, externí odkazy, nebo jiný obsah, jež jsou buď přímo nebo nepřímo použité na webových stránkách skupiny WALTER GROUP nebo jsou z těchto stránek přístupné. Skupina WALTER GROUP si rovněž vyhrazuje právo, poskytované informace bez předchozího ohlášení měnit nebo je doplňovat.

(4) Skupina WALTER GROUP neručí za škody, vzniklé v důsledku nesprávného používání uživatelského účtu nebo jeho zneužívání samotným uživatelem, zneužití nebo ztráty identifikačních znaků nebo dat uložených uživatelem.

I.4. Dostupnost

(1) Skupina WATER GROUP se snaží zajistit nepřetržitý provoz těchto webových stránek a jejich stálou dostupnost – vždy na základě podmínek stávajících technických, hospodářských, provozních a organizačních možností.

(2) Skupina WALTER GROUP nepřejímá žádnou záruku za to, že webové stránky skupiny WALTER GROUP nebo obsah, který se na těchto stránkách nachází, jsou a budou dostupné bez přerušení nebo, že budou vůbec dostupné, že neobsahují žádné chyby nebo, že chyby budou odstraněny a neručí ani za to, že se na webových stránkách skupiny WALTER GROUP nebo pomocných prostředcích (jako např. na serveru) nenacházejí žádné viry nebo jiné nebezpečné prvky. Skupina WALTER GROUP výslovně vylučuje jakýkoli druh ručení za škody, bez ohledu na jejich povahu, vzniklé v souvislosti se zpřístupněním webových stránek skupiny WALTER GROUP nebo pomocných prostředků, a to v rozsahu, který připouští zákon.

(3) Za dobu nedosažitelnosti v důsledku technických nebo jiných problémů nepřejímá skupina WALTER GROUP žádnou zodpovědnost.

I.5. Externí odkazy

Webové stránky skupiny WALTER GROUP obsahují externí odkazy, které uživatele přesměrují na webové stránky třetích poskytovatelů. Skupina WALTER GROUP nemůže ovlivnit dostupnost, kvalitu a obsah externích webových stránek, na něž je odkazováno, a nepřejímá žádnou odpovědnost za obsah externích webových stránek, jež porušují platný právní řád anebo způsobují jinou formou škodu uživatelům.

I.6. Zabezpečené stránky

Části této stránky obsahují SSL certifikáty společnosti SwissSign. SSL certifikáty SwissSign obsahují kromě účinného šifrování uživatelských dat během jejich přenosu na server i identifikaci poskytovatele (WALTER GROUP) a autentifikaci pravosti internetové stránky kvůli ochraně před phishingem.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými podmínkami SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssing.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssing.com) a tímto se zavazuje je dodržovat. Společnost WALTER GROUP nenese odpovědnost za jednání uživatele v souvislosti s užíváním SSL certifikátu.

I.7. Hesla a uživatelské účty

(1) Jednotlivé služby (např. LOADS TODAY, zákaznický portál CONNECT) jsou přístupné jen registrovaným uživatelům. Uživatel obdrží po registraci a jejím ověření ze strany skupiny WALTER GROUP heslo, jež mu umožní přístup k jeho uživatelskému účtu.

(2) Uživatel nese odpovědnost za zachování tajnosti tohoto hesla a popř. i dalších, souvisejících údajů, stejně jako odpovídá za veškeré činnosti, spojené s uživatelským účtem. Každé neoprávněné použití uživatelského účtu nebo jiné narušení bezpečnosti je nutno neprodleně oznámit skupině WALTER GROUP. Registrace uživatelského účtu resp. přihláška k odběru předplatného je svázána s partnerským číslem uživatele. Uživatel není oprávněn zveřejnit partnerské číslo nebo heslo jiným osobám nebo jim tyto údaje dát k dispozici. Každé zveřejnění partnerského čísla a/nebo hesla ze strany uživatele může vést k vymazání příslušného uživatelského účtu anebo k zastavení předplacených služeb.

(3) Údaje, obsahy a informace, s nimiž se uživatel obeznámil na základě používání svého uživatelského účtu, nesmějí být předávány nepovolaným třetím osobám.

(4) Skupina WALTER GROUP si vyhrazuje právo akceptovat nebo bez udání důvodu odmítnout jednotlivou registraci nebo přihlášku k odběru předplacené služby. Dále je skupina WALTER GROUP oprávněna zablokovat jakýkoli uživatelský účet nebo odběr jednotlivých předplacených služeb, a to rovněž bez udání důvodů.

I.8. Nahrávání škodlivých prvků

Skupina WALTER GROUP zakazuje nahrávat počítačové programy, soubory a jiná data škodlivého charakteru nebo charakteru, jenž může způsobit přerušení provozu stránek, jakými jsou viry, neoprávněně upravené soubory, "skryté" soubory (např. obrázky integrované do zvukových souborů), počítačové červy, trojské koně nebo boty za účelem scrollování, zobrazení více obrazovek a rovněž další aktivity, jež mohou obecně způsobit narušení integrity nebo fungování těchto webových stránek nebo online komunikace.

I.9. Elektronické útoky

(1) Elektronické útoky jakéhokoli druhu, namířené vůči stránkám skupiny WALTER GROUP, vůči veškerým datům skupiny WALTER GROUP souvisejících s webovými stránkami nebo vůči datům jednotlivých uživatelů jsou zakázány.

(2) Každý elektronický útok má za následek okamžité vyloučení uživatele, jehož aktivitám lze útok přičítat, přičemž jeho důsledkem je též občanskoprávní a trestní odpovědnost útočníka.

 

 

II. Všeobecná upozornění k ochraně údajů

II.1. Zákonný podklad

Skupina WALTER GROUP při nakládání se všemi údaji, přenesenými resp. oznámenými prostřednictvím webových stránek skupiny WALTER GROUP, dodržuje platné právními předpisy stanovené rakouským zákonem o ochraně údajů.

II.2. Souhlas uživatele s využíváním údajů

(1) Uživatel souhlasí s tím, že mu bude skupina WALTER GROUP elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) zasílat informace, informační brožury a reklamní materiály. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to buď přímo pomocí odkazu „Odhlásit“ v informační brožuře nebo zasláním odpovídajícího e-mailu na adresu: 

austria@lkw-walter.com(2) Na základě nastavení svého webového prohlížeče uživatel výslovně souhlasí s používáním cookies skupinou WALTER GROUP, zejména s ukládáním cookies na pevném disku uživatelova počítače. Bližší informace k tomuto tématu naleznete pod bodem II.6. (cookies).

(3) Uživatel může svůj souhlas se zjišťováním a ukládáním osobních dat skupinou WALTER GROUP kdykoli odvolat (§ 28 zák. o ochraně údajů). K tomu stačí odeslat e-mail na adresu austria@lkw-walter.com.

II.3. Právo na informace, právo na opravu nebo vymazání

Uživateli přísluší právo kdykoli požadovat poskytnutí informací, opravu a vymazání uložených dat a v souladě s rakouským zákonem o ochraně údajů (zejména §§ 26-28 DSG zák. o ochraně údajů) mu musí být vyhověno. Uživatel se může v této záležitosti obrátit na skupinu WALTER GROUP prostřednictvím e-mailové adresy austria@lkw-walter.com.

II.4. Externí poskytovatelé služeb

Webové stránky skupiny WALTER GROUP jsou provozovány a udržovány ve spolupráci s externími poskytovateli služeb. Pro účely vývoje a testování mohou být těmto poskytovatelům služeb v určitých případech předávána anonymizovaná data. V některých případech mohou poskytovatelé služeb získat přístup i k neanonymním údajům. V takovém případě jsou však tito poskytovatelé služeb nejprve smluvně zavázáni k využití získaných dat výlučně v souladu s pokyny skupiny WALTER GROUP a k jejich vymazání po ukončení činnosti, při níž jich bylo zapotřebí.

II.5. Bezpečnost dat

Skupina WALTER GROUP vynakládá značné úsilí na zajištění nejvyšší možné míry bezpečnosti při výměně dat prostřednictvím online médií, současně však vybízí též uživatele, aby sami vyvinuli úsilí, nezbytné pro zajištění bezpečného využívání internetového obsahu, a to v rozsahu, který po nich lze oprávněně požadovat (aktuální verze webového prohlížeče, uchování údajů sloužících k přístupu na online platformy v tajnosti).

II.6. Cookies

(1) Za účelem rozšíření rozsahu funkcí internetové nabídky a vytvoření komfortnějšího prostředí pro uživatele, jsou používány takzvané „cookies“.

(1.1) Většina cookies, které používá WALTER GROUP je po ukončení relace z pevného disku uživatele automaticky odstraněna (dočasné cookies). Dočasné cookies jsou zapotřebí, aby mohla být uživateli nabídnuta určitá forma funkcionality formulářů na více stránkách. Kromě toho používá WALTER GROUP soubory cookies, které zůstávají na uživatelově pevném disku (trvalé soubory cookie). Tyto cookies mají životnost od 1 měsíce až po 10 let a po stanoveném čase jsou automaticky odstraněny nebo mohou být odstraněny uživatelem manuálně. Jediným účelem těchto souborů cookie (trvalé cookies) je, aby nabídka nejlépe vyhovovala potřebám uživatele a aby používání těchto stránek bylo pro uživatele pohodlnější.

(1.2) Soubory cookies třetích stran (tzv. cookie třetí strany)
WALTER GROUP používá služby některých třetích strany (reklamní partneři), které pomáhají vytvořit zajímavější internetovou nabídku pro zákazníky. Proto jsou při využívání internetové stránky na pevný disk uživatele ukládány i cookies (dočasné nebo trvalé cookies) třetích stran. Jediným účelem cookies třetích stran je, aby tato třetí osoba dostala možnost oslovit uživatele cílenou reklamou. Výslovně se zdůrazňuje, že společnost WALTER GROUP nenese žádnou zodpovědnost za neoprávněné používání cookies třetí stranou.

(1.3) Soubory cookie (WALTER GROUP a cookies třetích stran) neobsahují žádné osobní údaje. Shromažďovány jsou pouze údaje pod pseudonymní ID uživatele. Těmito daty se rozumí údaje o stránkách které uživatel navštívil, údaje o předmětu hledání atd. Tato pseudonymní data nejsou nikdy slučována s osobními daty uživatele.

(1.4) Uživatel může ovlivnit používání cookies volbou v příslušného nastavení v prohlížeči. Například je možné, aby cookies byly vždy nebo jednotlivě odmítnuty. Tímto však může dojít k omezení rozsahu funkcí, jež skupina WALTER GROUP v rámci své webové prezentace nabízí.

II.7. Webová analýza

(1) Webové stránky skupiny WALTER GROUP využívají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, jež jsou ukládány na počítači uživatele a umožňují tak provádět analýzu používání webových stránek uživatelem. Informace o používání těchto webových stránek uživatelem, generované prostřednictvím cookies, jsou zpravidla přenášeny na některý ze serverů společnosti Google v USA a tam ukládány do paměti. V případě aktivace funkce anonymity IP adresy na těchto webových stránkách, je však IP adresa uživatele v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, jež jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru, společností Google nejprve zkracována. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena plná IP adresa a tam poté zkracována. Na základě pověření skupinou WALTER GROUP využívá společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu používání webových stránek uživatelem, sestavování zpráv o aktivitách prováděných na těchto webových stránkách a kvůli možnosti poskytování skupině WALTER GROUP dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetového obsahu. Údaj o IP adrese předaný webovým prohlížečem uživatele v rámci služby Google Analytics není sdružován s ostatními daty zjišťovanými společností Google.

(2) Uživatel může ukládání cookies do paměti zabránit tím, že odpovídajícím způsobem nastaví možnosti svého webového prohlížeče. V takovém případě však uživatel musí vzít na vědomí, že popřípadě nebude moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v jejich plném rozsahu. Uživatel může sběru dat službou společnosti Google, jež se vztahují k používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a jsou generovány prostřednictvím cookies, a tedy i zpracovávání těchto údajů společností Google zabránit navíc i tím, že si prostřednictvím následujícího odkazu stáhne a nainstaluje toto rozšíření webového prohlížeče:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Na některých místech webových stránek skupiny WALTER GROUP jsou implementovány aplikace třetích stran (např. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) a dále též obsah, uložený na platformách třetích stran (např. Youtube). I přes pečlivou kontrolu a aktivní opatření přijatá k zabezpečení ochrany údajů nemá skupina WALTER GROUP žádnou možnost ovlivnit druh ani použití uživatelských dat, shromažďovaných třetími stranami na webových stránkách skupiny WALTER GROUP. Odpovědnost za nakládání s těmito daty nesou výlučně poskytovatelé těchto aplikací:

(1.1) Internetová stránka obsahuje pluginy AddThis. AddThis je služba, která uživateli internetové stránky umožňuje sdílet aktuálně vybranou stránku s jinými uživateli na sociálních sítí jako např. Facebook, Twitter, Google+ atd. Uživatel může obsah na stránce sdílet, komentovat a hodnotit. Pokud uživatel pluginy AddThis použije, vytvoří internetový prohlížeč přímé spojení se servery AddThis a popř. zvolenou sociální sítí. Při používání AddThis se využívají cookies. Data, která byla při této relaci vytvořena (umístění uživatele nebo jazyk) jsou přenášena do společnosti AddThis LLC v USA, kde jsou následně zpracovávána. Pokud odesíláte obsahy z internetové stránky do sociálních sítí, může být vytvořeno spojení mezi návštěvou dané stránky a uživatelským profilem v sociální síti. Bližší informace o pravidlech zpracování dat (včetně účelu jejich sběru) společností AddThis LCC a ochraně osobních údajů ze strany společnosti AddThis LLC naleznete na http://www.addthis.com/privacy. Další informace ke zpracování a ochraně dat u jednotlivých sociálních sítí a možnosti uživatelského nastavení naleznete v podmínkách daných poskytovatelů. Společnost WALTER GROUP neposkytuje získaná data třetím stranám. Použitím polí AddThis prohlašuje uživatel svůj souhlas se zpracováním dat společností AddThis LLC v rozsahu, který je uveden na stránce http://www.adthis.com. Uživatel může kdykoliv vyjádřit nesouhlas s užitím jeho uživatelských dat pomocí "Opt Out Cookies". Bližší informace o této možnosti najdete na již zmiňované stránce společnosti AddThis LLC. Pokud si uživatel nepřeje, aby AddThis shromažďovala jeho uživatelské údaje, nesmí používat plugin AddThis.

(1.2) Společnost Facebook Inc. se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zkráceně Facebook), nabízí provozovatelům webových stránek pluginy, jež jsou integrovány do webových stránek skupiny WALTER GROUP. Tyto pluginy lze rozpoznat podle loga služby Facebook resp. tlačítka služby Facebook "Like" a "Recommend". Jakmile uživatel webových stránek skupiny WALTER GROUP přejde na stránku, která obsahuje tento plugin, naváže webový prohlížeč uživatele spojení se servery poskytovatele pluginu. Obsah pluginu je službou Facebook přenášen přímo do webového prohlížeče uživatele a odpovídajícím způsobem zobrazován v rámci dané stránky. Obsah zobrazovaný pluginem nemůže skupina WALTER GROUP nijak ovlivnit. Facebook dokáže návštěvu uživatele na odpovídajících webových stránkách za určitých okolností sledovat a přiřadit je konkrétnímu účtu služby Facebook, je-li uživatel u této služby registrován nebo krátce předtím navštívil některou ze stránek na Facebooku resp. stránku s integrovaným obsahem poskytovaným službou Facebook. Pokud uživatel pluginy aktivně používá, např. tak, že použije tlačítko "Like" nebo někomu odešle doporučení stránky, předává webový prohlížeč uživatele odpovídající informace přímo službě Facebook, přičemž skupina WALTER GROUP tento přenos nemůže ani v tomto případě jakkoli ovlivnit. Podrobnější informace ke způsobu, účelu a rozsahu a rovněž k dalšímu zpracování a využití dat uživatele službou Facebook, obsahují upozornění o ochraně údajů společnosti Facebook, dostupné na adrese

http://www.facebook.com/policy.php

Zde si může uživatel zjistit více informací i o svých právech a o možnostech nastavení, sloužících k ochraně jeho soukromí. Účel a rozsah sběru dat službou Facebook nebo jejich další zpracování společností Facebook, nemůže skupina WALTER GROUP nijak ovlivnit, a nemá k těmto datům ani přístup.

(1.3) Společnost Twitter Inc. se sídlem 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zkráceně Twitter) nabízí provozovatelům webových stránek pluginy, jež jsou integrovány do obsahu webových stránek skupiny WALTER GROUP. Pluginy lze rozpoznat pomocí tlačítek "Twitter-Tweet" nebo "Follow-Button". Stránky obsahující tyto pluginy se přímo připojují ke službě Twitter a přenášejí – v závislosti na okolnosti, zda jste či nejste na Twitteru přihlášeni – různá data. Tento postup popřípadě umožňuje udělat si obrázek o tom, jaký internetový obsah si uživatel na webových stránkách skupiny WALTER GROUP prohlíží, což by mohl Twitter využít pro vlastní účely. Obsah zprostředkovávaný pluginem se nachází na serverech společnosti Twitter a na webových stránkách skupiny WALTER GROUP je pouze zobrazován. Účel a rozsah sběru dat službou Twitter nebo jejich další zpracování společností Twitter, nemůže skupina WALTER GROUP nijak ovlivnit, a nemá k těmto datům ani přístup. Bližší informace o pravidlech ochrany údajů společností Twitter získáte na adrese

http://twitter.com/privacy


(1.4) Společnost Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zkráceně Google) nabízí provozovatelům webových stránek pluginy, jež jsou integrovány do obsahu webových stránek skupiny WALTER GROUP. Pluginy lze rozpoznat podle tlačítka "Google +1". Stránky obsahující tyto pluginy se přímo připojují ke službě Google a přenášejí – v závislosti na okolnosti, zda jste či nejste přihlášeni k účtu služby Google – různá data. Tento postup umožňuje udělat si obrázek o tom, jaký internetový obsah si uživatel na webových stránkách skupiny WALTER GROUP prohlíží, popř. ovlivnit, jaké výsledky vyhledávání budou zobrazeny při použití vyhledávače Google. Obsah zprostředkovávaný pluginem se nachází na serverech společnosti Google a na webových stránkách skupiny WALTER GROUP je pouze zobrazován. Účel a rozsah sběru dat službou Google nebo jejich další zpracování společností Google nemají žádnou souvislost se skupinou WALTER GROUP, která ani nemá k těmto datům přístup. Bližší informace o pravidlech ochrany údajů společností Google získáte na adrese

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Obsahová reklama / retargeting

Internetová stránka používá technologie tzv. retargetingu. WALTER GROUP používá tyto technologie, aby uživateli poskytla co možná nejzajímavější nabídku. Tato technologie umožňuje oslovit na internetových stránkách třetích subjektů reklamou uživatele, kteří se již na naší stránce zajímali o služby nebo produkty WALTER GROUP.

Společnost WALTER GROUP zastává názor, že zobrazení personalizované, obsahové reklamy je pro uživatele zpravidla zajímavější než reklama, ke které nemá osobní vztah. Zobrazení reklamy na internetových stránkách třetích subjektů probíhá na základě technologie cookies a analýzy předešlého chování uživatele. Tato forma reklamy probíhá zcela anonymně. Nejsou ukládána žádná osobní data a rovněž nejsou slučovány uživatelské profily s personalizovanými daty uživatelů.

 

III. Ostatní ustanovení

III.1. Soudní příslušnost

Tato smlouva se řídí rakouským právem. Pro urovnávání sporů je příslušným Soud pro obchodní věci se sídlem ve Vídni - město. Uplatňuje se výlučně rakouské právo bez aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a příslušných norem rakouského mezinárodního občanského práva.

III.2. Změny a doplnění, Salvátorská klauzule

(1) Změny a doplnění této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou. Vedlejší ujednání učiněná ústní formou nemají právní účinky.

(2) Je-li nebo stane-li se jedna nebo více podmínek této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu, neúčinnou, nemá to žádný vliv na platnost dalšího obsahu této smlouvy.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zaručené kvalitativní standardy a standardy životního prostředí, podle kterých se provádějí výběr dodavatele, nákup materiálů, výroba a kontrola kvality.
Kontakt

Váš kontakt pro:

>

Tato webová stránka používá Cookies, aby Vám mohla zajistit ty nejlepší uživatelské zkušenosti. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním Cookies. Další informace naleznete pod: Podmínky používání